Những nội dung chính về cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Giao cơ quan Hải quan là đầu mối kiểm tra trong thông quan; cắt giảm số lô hàng phải kiểm tra; bổ sung đối tượng hàng hóa được miễn kiểm tra; đơn giản hóa thủ tục kiểm tra; áp dụng đầy đủ quản lý rủi ro, truy xuất nguồn gốc ... phù hợp với thông lệ quốc tế. Mục tiêu: giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x