Ngày 20/9/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, trong đó có 26 Danh mục có mã số HS, bao  gồm: Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành và  Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành thuộc diện quản lý của Bộ NNPTNT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2021.

Tìm văn bảnTìm văn bản:

x